Informacja dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego dla uczniów i rodziców w sprawie kontynuowania kształcenia zdalnego od 25.05 do 07.06.2020 r. oraz o dniach wolnych od zajęć

Gliwice, 22.05.2020 r.

Informacja dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego E. Dembowskiego dla uczniów i rodziców w sprawie kontynuowania kształcenia zdalnego od 25.05 do 07.06 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 11 marca 2020 r. z późniejszymi zmianami przedłuża się nauczanie w formie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. E. Dembowskiego w Gliwicach do dnia 07.06.2020 r.

W związku z powyższym dyrekcja szkoły informuje, że:

  1. obowiązują dotychczasowe zasady zdalnego nauczania,
  2. obowiązuje nowy plan zajęć kształcenia na odległość wprowadzony w dniu 25.05.2020 r., stanowiący załącznik do informacji.

Dyrekcja szkoły informuje, że dni od 8 do 10 czerwca oraz dzień 12 czerwca br. są  dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w planie pracy szkoły, ze względu na organizację egzaminu maturalnego oraz dzień wolny po Święcie Bożego Ciała, który przypada w dniu 11 czerwca br.

Plan zajęć zdalnego nauczania od 25.05.2020 r.