Informacja dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego dla uczniów i rodziców w sprawie kontynuowania kształcenia zdalnego od 27.04 do 24.05.2020 r.

Gliwice, 24.04.2020 r.

Informacja dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego E. Dembowskiego dla uczniów i rodziców w sprawie kontynuowania kształcenia zdalnego od 27.04 do 24.05 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 11 marca 2020 r. przedłuża się nauczanie w formie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. E. Dembowskiego w Gliwicach do dnia 24.05.2020 r.

W związku z powyższym dyrekcja szkoły informuje, że:

  1. obowiązują zasady zdalnego nauczania umieszczone w informacjach dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego dla uczniów i rodziców w sprawie wprowadzenia i kontynuowania kształcenia zdalnego z dnia 24.03.2020 r. i 15.04.2020 r.,
  2. obowiązuje nowy plan zajęć kształcenia na odległość wprowadzony w dniu 27.04.2020 r.,
  3. w dniach od 4 – 6 maja br. zdalne nauczanie odbywa się zgodnie z planem zajęć – uchyla się w tych dniach dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w planie pracy szkoły, ze względu na zmianę terminu egzaminu maturalnego.

Plan zajęć zdalnego nauczania od 27.04. do 24.05.2020 r.