Deklaracja dostępności

Uaktualniono: 20.03.2020

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lo1.gliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono: 2020-03-20

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Nosol, (email: mnosol@lo1.gliwice.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach, budynek przy ulicy Zimnej Wody 8:

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne są 2 wejścia:

 • pierwsze, (główne) od ulicy Zimnej Wody – nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, prowadzi po schodach, drzwi otwierane ręcznie; na elewacji w pobliżu wejścia zamontowany dzwonek w przypadku blokady drzwi;
 • drugie, od podwórka szkoły po prawej stronie (wejście na podwórko od strony budynków Politechniki Śląskiej pomiędzy ulicami Zimnej Wody i Konarskiego) - posiada podjazd dla wózków, prowadzący do windy dla osób niepełnosprawnych. Osoba na wózku, żeby wjechać windą powinna poinformować pracowników portierni, która znajduje się przy wejściu głównym lub zadzwonić do sekretariatu szkoły (tel. 32 231 47 32).

Informacja główna (sekretariat) znajduje się na I piętrze budynku, jest dostępna bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. 

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter, za wyjątkiem części, w której znajduje się sala gimnastyczna. W budynku jest jedna winda, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Zastosowano pochylnię dla wózków od strony podwórka, prowadzącą do windy.
 • W windach nie zastosowano oznaczenia w alfabecie brajla.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym od strony podwórka).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni, znajdującej się przy wejściu głównym od podwórka szkoły, tel. 32 231 47 32, email sekretariat@lo1.gliwice.eu.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na podwórku szkoły, przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach będzie dążyło do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w budynku przy ulicy Zimnej Wody.