Diploma Programme

Program Diploma Matury Międzynarodowej w I LO

pamphlet (broszura) I

pamphlet (broszura) II

EE leaflet (ulotka)

Organizacja Matury Międzynarodowej powstała pod koniec lat 60. w Szwajcarii na bazie Międzynarodowej Szkoły w Genewie. Inicjatorami idei międzynarodowego nauczania i wychowania byli - wywodzący się z różnych państw - nauczyciele oraz eksperci w dziedzinie edukacji. Organizacja Matury Międzynarodowej jest fundacją działającą zgodnie z przepisami prawa szwajcarskiego i zarządzaną przez Radę Fundacji (Council of Foundation), w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele rządów różnych państw (Standing Conference of Governments) i przedstawiciele dyrektorów szkół należących do IBO.

Dwuletni program nauczania i wychowania obowiązujący w szkołach IB jest kompromisem pomiędzy systemem nauczania preferującym głęboką specjalizację oraz nauczaniem bardzo ogólnym. Program matury międzynarodowej jest stworzony dla ambitnych uczniów szkół średnich. Jest to wymagający kurs przeduniwersytecki, kończący się egzaminami, pomyślany jako wszechstronne studium, przygotowujące swoich absolwentów do podjęcia studiów na różnych uczelniach na całym świecie. Nie opiera się na jednym modelu nauczania, ale korzysta z najlepszych doświadczeń wielu krajów. Sylabusy z każdego przedmiotu zmieniają się w cyklu 7 letnim, a na kształt treści programowych mają wpływ nauczyciele.

Celem nauczania i wychowania szkoły IB jest całościowa edukacja i wykreowanie człowieka na miarę zjednoczonego świata, wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę z zachowaniem właściwych proporcji między niezbędną ilością informacji a umiejętnością operowania nimi, promowanie wzajemnego zrozumienia między różnymi narodami (którego bazą są wspólne doświadczenia edukacyjne), a także ułatwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilności bez względu na przynależność narodową lub państwową.

Program International Baccalaureate wyrabia umiejętność krytycznego myślenia i uczy sztuki tolerancji wobec odmienności. Został on opracowany w taki sposób, aby młodzi ludzie, którzy biorą w nim udział, potrafili korzystać z praw i obowiązków obywatelskich, a także aby mogli aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności. Wyrabia również nawyk ustawicznego kształcenia się i samodoskonalenia.

Uczniowie do egzaminu IB przygotowują się przez 2 lata. Jest to czas nie tylko intensywnej nauki, ale również rozwoju osobistego i społecznego.

Młodzież pracuje w ośrodkach opiekuńczych, fundacjach, placówkach kulturalnych itp. Bierze także udział w różnego rodzaju zajęciach artystycznych i sportowych zgodnych z zainteresowaniami.

Program IB w I LO realizowany jest w języku angielskim, a matura - honorowana na całym świecie.

W systemie IB uczeń I LO w Gliwicach wybiera po jednym przedmiocie z każdej z pięciu grup (plus jeden przedmiot z grupy 2-4):

Grupa 1 Language and literature
Language A (Polish): literature
SL&HL
Language A (English): language and literature
SL&HLGrupa 2 Language acquisition
Language B (English HL, German SL/HL, French SL/HL, Spanish SL)
SL&HL

Grupa 3 Individuals and societies
Economics SL
Geography
SL&HL
History SL/HL
Psychology SL&HL

Grupa 4 Sciences
Biology
SL/HL
Chemistry
SL/HL
Physics
SL/HL

Grupa 5 Mathematics
Mathematics Analysis and Approches SL&HL
Mathematics Applications and Interpretation SL&HL

The core
Core
Creativity, activity, service
Extended Essay
Theory of Knowledge

Uczeń ma obowiązek wybrać trzy przedmioty na wyższym poziomie wymagań (Higher Level - HL) i trzy na niższym poziomie wymagań (Standard Level - SL). Różnica między przedmiotami prowadzonymi na HL oraz na SL to mniejsza ilość materiału programowego i nieco łatwiejsze pytania, testy na egzaminie końcowym w przypadku SL. Różnica ta znajduje oczywiście odbicie w tygodniowej liczbie godzin danego przedmiotu (HL - 6, SL - 4).

Obok dwuletniej nauki wybranych przedmiotów uczeń musi zaliczyć kurs przedmiotu teoria wiedzy (Theory of Knowledge - TOK). Teoria wiedzy jest kluczem do zrozumienia filozofii edukacyjnej systemu IB. Tworzy filozoficzne podstawy każdej dziedziny wiedzy przedstawianej w IB. Stanowi krytyczną, twórczą refleksję w odniesieniu do nauki, procesu nauczania i wychowania, a także otaczającego nas świata. Jest znakomitą okazją do dyskusji, daje możliwość każdemu uczniowi na wypracowanie własnego sposobu na uczenie się, studiowanie.

Trzecim, równie ważnym, obok nauki 6 wybranych przedmiotów i TOK elementem edukacji w ramach systemu IB jest szeroko rozumiana praca na rzecz środowiska (Creativity, Action, Service - CAS). W ciągu dwóch lat nauki uczeń ma obowiązek przepracować 150 godzin zegarowych w ramach CAS. Najistotniejszą częścią programu CAS jest tzw. "serwis" czyli niesienie pomocy osobom potrzebującym. Każda forma pracy jest działalnością bezpłatną, kontrolowaną przez nauczyciela (koordynatora CAS) i musi być udokumentowana raportami zawierającymi oprócz opisu (w jęz. angielskim) pracy również samoocenę.

Ostatnim formalnym obowiązkiem przed egzaminem IB jest napisanie przez ucznia pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu (Extended Essay). Pod względem poziomu Extended Essay można usytuować między pracą magisterską a pracą konkursową na olimpiadę przedmiotową (np. z biologii lub geografii). Promotorem takiej pracy, pisanej w języku angielskim, jest nauczyciel danego przedmiotu. Praca musi być całkowicie oryginalna (własne obserwacje, badania, wnioski) - nie może być kompilacją z różnych, napisanych przez innych, opracowań naukowych lub popularnonaukowych. Temat pracy pisemnej jest tak sformułowany, że inspiruje ucznia do twórczych, samodzielnych poszukiwań, wyzwala pasję badawczą. Długość pracy może się różnić w zależności od przedmiotu, ale ogólnie przyjmuje się, że nie powinna przekroczyć 4000 słów.

W ramach przedmiotów grupy 4 uczniowie zobowiązani są uczestniczyć w GROUP 4 PROJECT.

Skala ocen z TOK-u i Extended Essay:

 • A - excellent, outstanding (doskonały, nadzwyczajny, celujący);
 • B - good (dobry);
 • C - satisfactory (dostateczny);
 • D - mediocre (mierny);
 • E - elementary (elementarny, podstawowy).

Skala ocen z przedmiotów oraz z prac egzaminacyjnych:

 • 1 - very poor (bardzo słaby);
 • 2 - poor (słaby);
 • 3 - mediocre (mierny);
 • 4 - satisfactory (dostateczny);
 • 5 - good (dobry);
 • 6 - very good (bardzo dobry);
 • 7 - excellent (doskonały, celujący).

Uczeń na dyplomie IB może uzyskać za naukę w ramach TOK oraz za Extended Essay (EE) dodatkowe 3 punkty.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia na egzaminie IB to 45 (6 przedmiotów po 7 pkt. = 42, EE + TOK = 3). Należy jednak pamiętać, że uczeń, który nie przepracuje wymaganej liczby godzin w ramach CAS (nie zaliczy CAS) nie otrzyma dyplomu. Najniższa liczba punktów, którą należy zdobyć, aby otrzymać dyplom, wynosi 24 (z przedmiotu na poziomie HL nie można otrzymać 1).

Międzynarodowa matura trwa trzy tygodnie (sesja majowa lub listopadowa). W tym czasie uczniowie zdają egzaminy z sześciu przedmiotów.

Wyniki Matury Międzynarodowej w sesji majowej znane są w pierwszej dekadzie lipca a dyplomy absolwenci otrzymują na przełomie sierpnia i września.

(opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej IILO w Poznaniu: http://www.2lo.poznan.pl/)