OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami zostało zawarte porozumienie z Zakładem Opieki Zdrowotnej „Meden” Spółka z o. o. mającym siedzibę przy ulicy Zabrskiej 6, którego przedmiotem jest zapewnienie opieki stomatologicznej uczniom naszej szkoły, obejmującej:

  1. edukację zdrowotną, promocję zdrowia, identyfikację czynników ryzyka w zakresie zdrowia jamy ustnej.
  2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia,
  3. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia identyfikacja czynników ryzyka w zakresie zdrowia jamy ustnej będzie odbywać się w szkole.

Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne wykonywane będą przynajmniej raz w roku szkolnym. Uczniowie będą wraz z wychowawcą udawać się do Poradni Stomatologicznej celem wykonania tego świadczenia. Świadczenia te wykonywane są u uczniów w 16 i 19 roku życia.

Opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia będzie sprawowana w przypadku braku pisemnego sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów:

- sprzeciw rodziców/opiekunów na objęcie profilaktycznymi świadczeniami stomatologicznymi ucznia do 18 roku życia;

- sprzeciw na objęcie profilaktycznymi świadczeniami stomatologicznymi przez pełnoletniego ucznia.

Opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia wymaga pisemnej zgody rodziców, która musi być wyrażona przed udzieleniem świadczenia ogólnostomatologicznego:

- zgoda rodziców/opiekunów na objęcie świadczeniami ogólnostomatologicznymi ucznia do 18 roku życia.

Leczenie Stomatologiczne odbywać będzie się w Poradni Stomatologicznej ZOZ „Meden” przy ulicy Zabrskiej 6 w Gliwicach zgodnie z ustalonym harmonogramem w obecności rodziców/opiekunów ucznia.

Informacje o stanie zdrowia jamy ustnej ucznia będzie można uzyskać u Higienistki Szkolnej.