OPIEKA ZDROWOTNA

Dyrektor Szkoły informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną uczniom na poniższych zasadach:

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka/higienistka szkolna: p. Bogumiła Zając.
 2. Harmonogram pracy:
  poniedziałek 7.30-13.30
  wtorek 7.30-13.30
  czwartek 7.30-13.30
  piątek 7.30-12.00
 1. Pielęgniarka/higienistka szkolna obejmuje uczniów profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujących:
 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych (wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego, układu ruchu, ostrości wzroku oraz monitorowanie ciśnienia krwi) uczniów klas I i maturalnych, kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym;
 • opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizację świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów;
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
 • współpracę z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem;
 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów i warunków sanitarnych w szkole;
 • współpracę ze stomatologiem i lekarzem rodzinnym oraz rodzicami.

Opieka zdrowotna świadczona przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną sprawowana będzie w przypadku braku pisemnego sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów:

- sprzeciw wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej świadczonej przez pielęgniarkę szkolną rodziców/opiekunów małoletniego ucznia;

- sprzeciw wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej świadczonej przez pielęgniarkę szkolną pełnoletniego ucznia.