CODE OF CONDUCT

1.
Academic integrity

 • Uczniowie i rodzice podpisują poniższy dokument

Academic integrity – MYP

 • Academic integrity – informacje

Wprowadzenie:

Jedną z kluczowych wartości w programie matury międzynarodowej jest zasada rzetelności i uczciwości akademickiej. Stanowisko naszej szkoły jest zgodne z zasadami i zaleceniami IBO publikowanymi w różnych opracowaniach. Niniejszy Dokument, skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców, wyjaśnia, czym są: rzetelność i uczciwość akademicka, jak ich przestrzegać i jakie konsekwencje grożą za ich naruszanie.

Nasi uczniowie wiedzą, że jednym z głównych zadań polityki IBO jest kształcenie ludzi ambitnych, kreatywnych, pewnych siebie, którzy w przyszłości będą potrafili zmieniać otaczającą ich rzeczywistość. Dlatego też są świadomi faktu, iż prace badawcze, eseje i zadania muszą być wynikiem tylko ich samodzielnej pracy. Uczniowie wiedzą, że ich obowiązkiem jest podanie źródła, z którego korzystali.

Dokumenty:

Zasady uczciwości akademickiej regulują przepisy zawarte w dokumentach: Middle Years Programme: From Principles into Practice (2014) i Academic integrity (2019)

Definicje:

Oszustwo może być wynikiem:

 • plagiatu, czyli kopiowania cudzej pracy lub jej części wraz z przywłaszczeniem sobie prawa do autorstwa przez ukrycie pochodzenia skopiowanej pracy; plagiatem jest także każde kopiowanie pracy kolegi, testu, projektu, itp.
 • zmowy, czyli wspierania nieuczciwości innego ucznia, np. zezwolenie na skorzystanie z pracy napisanej przez innego ucznia (tzw. ściąganie), oddanie, jako własnej pracy, napisanej przez kogoś innego (rodziców, kolegów, etc...), przypisywanie sobie cudzych zasług (np. podczas pracy w grupie)
 • powielania pracy, czyli przedstawiania tej samej pracy różnym nauczycielom
 • fałszowania wyników pracy, wniosków, manipulowania danymi, sfabrykowania raportów, etc.
 • nieuczciwych korzyści, czyli wszystkiego, za co uczeń otrzymuje pozytywną ocenę bądź opinię, przy braku wkładu własnego. Jest to np.: kradzież pracy lub jej wyników, korzystanie z urządzeń elektronicznych w sposób nieuprawniony, udawanie choroby, by nie uczestniczyć w zaplanowanych zadaniach, przekazywanie innym informacji zabronionych przez nauczyciela, etc.

Wsparcie:

Szkoła pomaga uczniom w przestrzeganiu zasad uczciwości i rzetelności akademickiej poprzez następujące narzędzia:

 • tworzenie etosu uczciwości akademickiej zalecanej w IB Learner Profile
 • konsultacje z nauczycielami
 • zapoznanie uczniów z różnymi definicjami nieuczciwości akademickiej
 • zapoznanie uczniów z harwardzkim systemem podawania źródeł
 • zapewnienie dostępu do programów takich jak https://plagiat.pl/

Kary:

Sankcje za nieuczciwość obejmują między innymi:

Za pierwsze przewinienie

 • pisemna uwaga/nagana wychowawcy
 • obniżenie oceny z przedmiotu
 • obniżenie oceny z zachowania

Za drugie przewinienie

 • sankcje wymienione powyżej
 • pisemne upomnienie/nagana dyrektora szkoły
 • możliwość zawieszenia w prawach ucznia

Za trzecie i kolejne przewinienie

 • sankcje wymienione powyżej
 • zawieszenie w prawach ucznia
 • możliwość wykluczenia z programu IB DP lub IB MYP

Po każdym przewinieniu sporządza się raport, który dołączony zostaje do danych osobowych ucznia oraz powiadamia się jego rodziców/opiekunów.

Obowiązki:

Poniższe punkty określają obowiązki wszystkich podmiotów, to jest uczniów, rodziców i nauczycieli, ale nie stanowią zamkniętej listy.

Obowiązki ucznia:

 • rozwijanie zasad uczciwości akademickiej nie tylko w szkole, ale także poza nią
 • podpisanie oświadczenia o przestrzeganiu zasad uczciwości
 • podawanie źródeł wykorzystywanych podczas pracy
 • zredagowanie prac zgodnie z normami obowiązującymi w języku, w którym praca została napisana
 • dotrzymywanie terminów

Obowiązki rodziców/opiekunów:

 • wspieranie zasad uczciwości akademickiej u swego dziecka
 • podpisanie oświadczenia o przestrzeganiu zasad uczciwości akademickiej
 • współpraca z nauczycielami uczącymi w IB MYP

Obowiązki nauczycieli:

 • przestrzeganie zasad uczciwości akademickiej
 • wspieranie uczniów w przestrzeganiu obowiązujących ich zasad
 • budowanie etosu uczciwości akademickiej w szkole
 • wyciąganie konsekwencji oraz zgłaszanie przypadków nieuczciwości akademickiej koordynatorowi IB MYP

Ważne linki:

Harvard Referencing: A Referencing Guide . 4th ed. Doncaster College, 2014. Web.

17 listopad 2015. (https://www.don.ac.uk/lrc/Documents/lrc_harvard_guide_2011.pdf)

Stanisławska-Kloc, Sybilla. Plagiat i Autoplagiat . 1st ed. Warszawa: Wydawnictwo

Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, 2011. Web. 17 listopad 2015.

(http://goo.gl/vKKGRo)

Introduction:

One of the fundamental values of the International Baccalaureate Programme is the implementation of academic integrity. It is compulsory for all members of the school community: teachers, students and parents.

Our students know that one of the main ideas of the IB philosophy is to educate ambitious, creative and confident people who will be able to change the reality that will surround them in the future. Therefore, they are aware of the fact that research, essays as well as other assignments must be the result of their own work. The students are aware that it is their duty to indicate a source of information referred to.

Documents:

The rules of academic honesty are regulated by, interalia: Middle Years Programme: From Principles into Practice (2014) i Academic integrity (2019)

Definitions:

Academic fraud may be the result of:

 • plagiarism copying a work (or part of one) written by someone else (a third party) and thus assigning the copyright to oneself; hiding the source of a plagiarized work; copying of peers' work, tests, projects, etc.
 • collusion supporting the dishonesty of another student, e.g. giving permission to the use a piece of work written by another student (socalled cheating); turning in a piece of work written by someone else, i.e. parents, classmates, etc.; assigning someone else's merits, e.g. working in a group of unequal distribution of work input
 • duplication of work submitting the same piece of work to different teachers
 • falsification falsifying performances, applications; manipulating data, fabricating reports, etc.
 • unfair benefits receiving a positive grade or opinion in the absence of their own contribution, e.g. stealing work or its results; using electronic devices in an unauthorized manner; simulating a disease in order not to participate in the scheduled tasks; transferring information prohibited by the teacher to others, etc.

Support:

The school supports students in meeting academic honesty requirements through the

following methods and tools:

 • creating an ethos of academic honesty as recommended in the I B Learner Profile
 • consultation with teachers
 • familiarizing students with various definitions of academic dishonesty
 • familiarizing students with the Harvard system of citation
 • ensuring access to systems such as https://plagiat.pl/

Penalty:

Sanctions for dishonesty include:

 • a warning
 • lower subject grade according to the internal subject grading systems
 • suspension
 • expulsion from the International Baccalaureate DP or MYP

From each sanction the report is created and attached to the student’s personal file.

Student’s parents and/or custodians are notified about each punishment.

Duties:

Student’s duties:

 • implement academic honesty rules not just at school, but also outside its premises
 • sign the declaration of compliance to the rules of academic honesty
 • indicate resources used during work
 • write papers according to obligatory standards in the language for which they have been composed
 • keep deadlines

❖ if a student does not meet the first deadline, on his/her (his/her parents/ custodians or class) email address, a message informing that he/she has 72 hours to submit the assignment will be sent

❖ if he/she does not keep the other deadline, immediate consequences specified in the internal subject grading system from that particular subject will be applied

Parent’s / Custodian’s duties:

 • support their child's obedience to the policy of academic honesty
 • sign the declaration of compliance to the rules of academic honesty
 • cooperate with teachers working in the IB Diploma Programme

Teacher’s duties:

 • comply with the rules of academic honesty
 • support students in their compliance with the rules
 • implement the consequences if the rules of academic honesty are violated or broken

2.
Profil ucznia IB

 • Uczniowie programów IB kształtują w sobie pewne cechy i postawy pomagające im w funkcjonowaniu we współczesnym świecie (profil ucznia IB).

Uczniowie IB MYP są:

DOCIEKLIWI Rozwijają swoją naturalną ciekawość świata. Przyswajają umiejętności potrzebne do przeprowadzania badań.

WNIKLIWI Odkrywają pojęcia, idee i sprawy o lokalnej i globalnej wadze. Tym sposobem zdobywają głębię wiedzy i rozwijają zdolność zrozumienia w zakresie różnych dziedzin nauki.

MYŚLĄCY Podejmują inicjatywę w stosowaniu umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia w celu rozpoznania problemu oraz podejmują rozsądne decyzje.

KOMUNIKATYWNI Rozumieją i wyrażają idee oraz informacje w więcej niż jednym języku, za pomocą wielu modeli komunikacji. Skutecznie i chętnie współpracują z innymi.

PRAWI Postępują uczciwie i szczerze, z poczuciem sprawiedliwości i szacunku dla godności jednostek, grup i społeczeństw. Biorą odpowiedzialność za swoje czyny oraz wynikające z nich konsekwencje.

OTWARCI Rozumieją i doceniają własną kulturę i osobiste historie, ale są również otwarci na wartości i tradycje innych osób i społeczeństw. Są przyzwyczajeni do szukania i oceniania różnych punktów widzenia.

ODDANI Okazują empatię, współczucie i respektują potrzeby oraz uczucia innych. Czują się zobowiązani pomagać i podejmują kroki, aby wpłynąć pozytywnie na życie innych i na środowisko.

RYZYKUJĄCY  Podchodzą do nieznanych sytuacji z odwagą, ale i przezornością, zachowując przy tym ducha niezależności podczas odkrywania nowych ról, idei i strategii działania.

ZRÓWNOWAŻENI Rozumieją jak ważne jest intelektualne, fizyczne i emocjonalne zbalansowanie, aby osiągnąć dobre samopoczucie swoje i innych.

REFLEKSYJNI Potrafią mądrze rozważyć proces uczenia się i zdobywania doświadczeń. Są w stanie oszacować zarówno swoje mocne strony, jak i ograniczenia.