Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu http://www.lo1.gliwice.pl/

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lo1.gliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Termin przeglądu i aktualizacji: 2024-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań, dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono: 2020-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego lo1.gliwice.pl prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Michał Nosol, (email: mnosol@lo1.gliwice.pl, tel.: 32 231 47 32). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności i skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego lo1.gliwice.pl lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego lo1.gliwice.pl chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach, budynek przy ulicy Zimnej Wody 8:

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne są 2 wejścia:

 • pierwsze, (główne) od ulicy Zimnej Wody – nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, prowadzi po schodach, drzwi otwierane ręcznie; na elewacji w pobliżu wejścia zamontowany dzwonek w przypadku blokady drzwi;
 • drugie, od podwórka szkoły po prawej stronie (wejście na podwórko od strony budynków Politechniki Śląskiej pomiędzy ulicami Zimnej Wody i Konarskiego) posiada podjazd dla wózków, prowadzący do windy dla osób niepełnosprawnych. Osoba na wózku, żeby wjechać windą powinna poinformować pracowników portierni, która znajduje się przy wejściu głównym lub zadzwonić do sekretariatu szkoły (tel. 32 231 47 32).

Informacja główna (sekretariat) znajduje się na I piętrze budynku, jest dostępna bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. 

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter, za wyjątkiem części, w której znajduje się sala gimnastyczna. W budynku jest jedna winda, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Zastosowano pochylnię dla wózków od strony podwórka, prowadzącą do windy.
 • W windach nie zastosowano oznaczenia w alfabecie brajla.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym od strony podwórka).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni, znajdującej się przy wejściu głównym od podwórka szkoły, tel. 32 231 47 32, email sekretariat@lo1.gliwice.eu.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na podwórku szkoły, przed budynkiem wyznaczono 4 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach będzie dążyło do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w budynku przy ulicy Zimnej Wody.

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach, nowy budynek i hala od ulicy Konarskiego:

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne są 2 wejścia:

 • pierwsze (główne), od podwórka szkoły (wejście na podwórko od strony budynków Politechniki Śląskiej pomiędzy ulicami Zimnej Wody i Konarskiego) nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, prowadzi po schodach, drzwi otwierane automatycznie.
 • drugie, od ulicy Konarskiego umożliwia wjazd osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim bezpośrednio z chodnika. Drzwi otwierane automatycznie. Osoba na wózku, żeby wjechać do nowego budynku od strony Konarskiego powinna poinformować pracowników portierni, która znajduje się przy wejściu głównym lub zadzwonić do sekretariatu szkoły (tel. 32 231 47 32).

Informacja główna (sekretariat) znajduje się na I piętrze budynku przy ulicy Zimnej Wody 8, jest dostępna bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter, za wyjątkiem widowni hali sportowej. W budynku jest jedna winda, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich poziomach budynku (1 toaleta na każdym poziomie) oraz 2 toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w szatniach przy hali sportowej. Wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W windzie nie zastosowano oznaczenia w alfabecie brajla.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym od strony podwórka).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni, znajdującej się przy wejściu głównym od podwórka szkoły, tel. 32 231 47 32, email sekretariat@lo1.gliwice.eu.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na podwórku szkoły, przed budynkiem wyznaczono 4 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach będzie dążyło do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w budynku przy ulicy Zimnej Wody.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie poświęconej temu tematowi: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa