JĘZYK HISZPAŃSKI

JĘZYK HISZPAŃSKI W JEDYNCE

W ofercie naszej szkoły znajduje się nauka języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym. Uczniowie rozpoczynający naukę od podstaw realizują materiał na poziomach od A1 do B1, a uczniowie kontynuujący naukę języka, na poziomach od A2 do B2. Nauka odbywa się zgodnie z wytycznymi podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego i w nawiązaniu do poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), opracowanym przez Radę Europy. Uczniowie zdobywają umiejętności językowe takie jak: znajomość środków językowych, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, tworzenie wypowiedzi pisemnych i ustnych. Na każdym etapie zaawansowania językowego powtarzane są zakresy tematyczne w ramach kilkunastu tematów ogólnych. Zakresy te są powtarzane i rozbudowywane, a co za tym idzie, zwiększa się nie tylko zasób słów, ale i poprawność środków językowych. Oprócz intensywnej nauki języka, uczniowie uczą się także kultury, literatury, zwyczajów i tradycji, poznają literaturę, kuchnię, architekturę, uczą się różnic pomiędzy hiszpańskim z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

W trakcie nauki uczniowie przygotowują liczne projekty indywidualne i grupowe. Zajęcia podzielone są na autorsko przygotowane bloki: konwersacje, odwrócone lekcje i wypowiedź pisemną. Uczniowie biorą udział w konkursach, oglądają filmy w ramach Tygodnia Kina Hiszpańskiego oraz uczestniczą w obchodach święta Hispanofonii w Zakładzie Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich Uniwersytetu Śląskiego.

Uczniowie mają możliwość przygotowania się do zdawania matury z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, pracując na arkuszach maturalnych, w oparciu o podręczniki dedykowane przygotowaniom do matury oraz autorskim pomocom przygotowanym przez nauczycieli.

JĘZYK HISZPAŃSKI W PROGRAMIE MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

W program Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) uczniowie mogą wybierać język hiszpański na dwóch poziomach zaawansowania.

  • Poziom średniozaawansowany Spanish B SL (Standard Level), w wymiarze 4 godzin tygodniowo
  • Poziomie zaawansowany Spanish B HL (High Level), w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Nauczanie w DP (Diploma Programme) odbywa się w małych grupach, w oparciu o podręczniki dedykowane do nauczania w programie. Przez dwa lata uczniowie rozwijają swoje kompetencje językowe, poznają kulturę, sztukę Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych. Wyrabiają umiejętność krytycznego myślenia,  uczą się tolerancji wobec odmienności, są otwarci na inne kultury, zwyczaje i myślą w obcym języku. Zajęcia Spanish B HL są wzbogacone o poznawanie literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej, czytanie i analizowanie dzieł światowej sławy pisarzy.

EGZAMINY DELE

Na początku nauki w naszej szkole uczniowie są zapoznawani ze strukturą i możliwościami zdawania egzaminów państwowych zewnętrznych, potwierdzających stopień opanowania języka DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) organizowanych przez Instytut Cervantesa w imieniu Ministerstwa Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu Królestwa Hiszpanii. Dyplomy DELE są jedynymi oficjalnymi dokumentami, potwierdzającymi znajomość języka hiszpańskiego jako języka obcego na określonych poziomach. Uznawane są w skali międzynarodowej przez firmy prywatne, izby handlowe oraz systemy kształcenia, publiczne i prywatne. Dyplomy DELE mają następującą wartość na terenie Hiszpanii:

  • Kandydaci legitymujący się znajomością języka hiszpańskiego na poziomie dyplomu B2 lub dyplomu C2, którzy będą starali się o pracę w ramach naboru organizowanego przez Administrację Państwową, jej agencje, podmioty zarządzające i instytucje Ubezpieczenia Społecznego i Służby Zdrowia, są zwolnieni z testów znajomości języka hiszpańskiego, jeżeli wymagania odpowiadają poziomom tych dyplomów.
  • Ministerstwo Zdrowia ustanowiło wymóg posiadania dyplomu C1 dla kandydatów, którzy zamierzają odbywać staże medyczne w ramach MIR (Médico Interno Residente).
  • Stanowią ułatwienie dostępu do kursów języka hiszpańskiego jako języka obcego organizowanych przez oficjalne szkoły językowe.
  • Uznawane są za wystarczający dowód znajomości języka hiszpańskiego dla podejmowania wszelkiej działalności zawodowej lub akademickiej, jeżeli zostało określone wymaganie odpowiedniego poziomu jego znajomości.

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO?

Język hiszpański jest jednym z najczęściej używanych na świecie. Jest zarówno wśród języków z największą ojczystą znajomością tego języka, (szacuje się, że jedynie język chiński jest pod tym względem popularniejszy), jak również wśród języków najczęściej wybieranych przez osoby uczące się jakiegoś języka obcego. Ogólnie uważa się, że językiem tym posługuje się ponad 550 milionów osób na świecie. Równocześnie hiszpański jest wśród języków z największym przewidywanym wzrostem popularności jego znajomości w przeciągu najbliższych lat: wzrost popularności tego języka jest bardzo zauważalny choćby w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że prawdopodobieństwo porozumienia się z kimś obcym, z innego kraju niż Polska, jest w języku hiszpańskim bardzo wysokie, a zatem będziemy mogli się w nim porozumieć w bardzo wielu miejscach na świecie – poza samą Hiszpanią na przykład w niemal całej Ameryce Południowej i w dużej części Ameryki Północnej.

Z popularnością hiszpańskiego na świecie wiąże się w sposób oczywisty jego potencjalna przydatność w życiu zawodowym. Z jednej strony firmy z krajów niehiszpańskojęzycznych często poszukują specjalistów znających ten język, aby wysłać ich do pracy np. do Ameryki Południowej. Równocześnie jednak firmy z krajów hiszpańskojęzycznych, na przykład z samej Hiszpanii, inwestując za granicą pragną, aby ich pracownicy znali język hiszpański. W przypadku Polski świetnie to widać choćby w sektorze budowlanym lub bankowym, gdzie wiele wiodących firmy pochodzi się właśnie z Hiszpanii.

Język hiszpański jest językiem urzędowym i międzynarodowym wielu organizacji takich jak: UE, Unia Afrykańska, ONZ, UNICEF, FIFA, UEFA, Interpol, Światowa Organizacja Handlu i innych. Jest nauczany jako język obcy w krajach Unii Europejskiej oraz w innych regionach świata. We Francji uczy się języka hiszpańskiego ok.70 % młodych ludzi. Podobnie jest we Włoszech, Szwecji i Norwegii. Język hiszpański jest drugim po języku angielskim najczęściej używanym językiem na całym świecie. Jest on również drugim językiem w komunikacji międzynarodowej, drugim językiem portali społecznościowych. Na uwagę zasługuje również fakt , że język hiszpański jest trzecim językiem najczęściej używanym(po języku angielskim i chińskim) w Internecie.