ASSESSMENT

OCENIANIE

Ocenienie jest integralną częścią nauczania i uczenia się. Stanowi informację dla uczniów i rodziców o postępach w nauce bądź braku tychże postępów.

Ocenianie w klasach MYP występuje w oparciu o cztery kryteria przedstawione w tabelce oraz piąte opisane poniżej:

Kryterium A B C D
Język polski Analiza i interpretacja Kompozycja Tworzenie wypowiedzi Język i styl
Nauka języka obcego Słuchanie Czytanie Mówienie Pisanie
Nauki społeczne Wiedza

i rozumienie pojęć

Badanie Komunikacja Myślenie krytyczne
Nauki przyrodnicze Wiedza

i rozumienie pojęć

Projektowanie doświadczeń Przetwarzanie danych pomiarowych i wnioskowanie Tworzenie wypowiedzi na tematy naukowe
Matematyka Wiedza i rozumienie pojęć Użycie i tworzenie strategii Komunikacja Matematyka w życiu codziennym
Sztuka Wiedza i rozumienie pojęć Rozwijanie umiejętności Myślenie kreatywne Odbiór sztuki
Projektowanie Dociekanie i analiza Rozwijanie pomysłów Kreatywność rozwiązań Ewaluacja oceny
Wychowanie fizyczne Wiedza i rozumienie Planowanie pokazu Zastosowanie i wykonanie pokazu Refleksja i poprawa wydajności

W piątym kryterium, tzw. P, wprowadzone są te elementy nauczania, które podlegają polskiemu systemowi oceniania, a nie zostały uwzględnione przez IBO.

W każdym wymienionym kryterium można otrzymać od 0 pkt do 8 pkt.

Szczegółowe zasady przyznawania ocen przedstawiane są uczniom na początku każdego roku szkolnego przez nauczyciela uczącego.

Ogólne zasady oceniania z poszczególnych grup przedmiotowych znajdują się poniżej, przy czym Year 3 oznacza klasę I LO MYP, a Year 5 – klasę II LO MYP:

Language and literature
Language acquisition
Individuals and societies
Sciences
Mathematics
Arts
Design
Physical and health education