Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do szkoły

Przedstawiamy wyniki sprawdzianu kompetencji językowych.

Przypominamy, że:

"Kandydaci do klas IA, IB, IC, aby zaliczyć sprawdzian muszą uzyskać wynik co najmniej 30% na sprawdzianie. Kandydaci do klas ID pre-IB/MYP i IE pre-IB/MYP, aby zaliczyć sprawdzian muszą uzyskać wynik co najmniej 70% na sprawdzianie. Za sprawdzian nie przyznaje się dodatkowych punktów w rekrutacji. Sprawdzian z języka angielskiego (do klas dwujęzycznych) jest wzajemnie uznawany na mocy porozumienia dyrektorów szkół przez II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego oraz V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga w Gliwicach.  

Tylko kandydaci, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych zostają zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji, zgodnej z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego. 

Ze sprawdzianu kompetencji zwolnieni są laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów i Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów, oraz laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych.

Wyniki sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego