Harmonogram egzaminów maturalnych

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku

Na podstawie:

 • 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
 • 11i ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.),

w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.
Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr *
9 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp

język łaciński i kultura antyczna – pr

10 środa język angielski – pp język angielski – pr

język angielski – dj*

11 czwartek Boże Ciało
12 piątek Dzień bez egzaminów.
13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek matematyka – pr filozofia – pp

filozofia – pr

16 wtorek biologia – pp

biologia – pr

wiedza o społeczeństwie – pp

wiedza o społeczeństwie – pr

17 środa chemia – pp

chemia – pr

informatyka – pp

informatyka – pr

18 czwartek język niemiecki – pp język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

19 piątek geografia – pp

geografia – pr

historia sztuki – pp

historia sztuki – pr

20, 21 – sobota, niedziela
22 poniedziałek język rosyjski – pp język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

23 wtorek język francuski – pp język francuski – pr

język francuski – dj

24 środa fizyka i astronomia – pp

fizyka i astronomia / fizyka – pr

historia – pp

historia – pr

25 czwartek język hiszpański – pp język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

26 piątek język włoski – pp

język łemkowski – pp

język łemkowski – pr

język włoski – pr

język włoski – dj

27, 28 – sobota, niedziela
29 poniedziałek języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp

język kaszubski – pr

języki mniejszości narodowych – pr

wiedza o tańcu – pp

wiedza o tańcu – pr

historia muzyki – pp

historia muzyki – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Część ustna egzaminu maturalnego
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym nie jest przeprowadzana.
Część pisemna egzaminu maturalnego
Lipiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 środa biologia – pp, pr

wos – pp, pr

geografia – pp, pr

informatyka – pp, pr

9 czwartek język polski – pp**

języki mniejszości narodowych – pp

matematyka – pp
10 piątek język angielski – pp

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

język angielski – pr**

język angielski – dj**

język francuski – pr**

język francuski – dj**

język hiszpański – pr**

język hiszpański – dj**

język niemiecki – pr**

język niemiecki – dj**

język rosyjski – pr**

język rosyjski – dj**

język włoski – pr**

język włoski – dj**

11, 12 – sobota, niedziela
13 poniedziałek język polski – pr

fizyka i astronomia – pp, pr

fizyka – pr

matematyka – pr

filozofia – pp, pr

język łaciński i kultura antyczna – pp, pr

historia sztuki – pp, pr

historia muzyki – pp, pr

wiedza o tańcu – pp, pr

14 wtorek chemia – pp, pr

historia – pp, pr

języki mniejszości narodowych – pr

język kaszubski – pp, pr

język łemkowski – pp, pr

zadania w języku obcym ***

 * Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu czerwca 2020 r.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego do 11 sierpnia 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

 1. Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 14:00
 2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja

i wypowiedź – formuła od 2015) – nie jest przeprowadzana.

* Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego do 30 września 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 30 września 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 30 września 2020 r.

Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej*

Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. dla:

 • wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie
 • absolwentów techników z lat 2015/2016 – 2019/2020
 • absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
 • absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 • absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
 • osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
 • osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.
Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
poziom dwujęzyczny 180
biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski

wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony 180
informatyka poziom rozszerzony** część I 60
część II 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)**** 80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej*

Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2020 r. obowiązującej wyłącznie absolwentów techników z lat 2006–2015.

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony** część I 120
część II 70
poziom dwujęzyczny 180
informatyka poziom podstawowy** część I 75
część II 120
poziom rozszerzony** część I 90
część II 150
filozofia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

język kaszubski

poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 180
biologia

chemia

fizyka i astronomia

geografia

poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka 80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.