Informacja dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego dla uczniów i rodziców w sprawie kontynuowania kształcenia zdalnego

Gliwice, 15.04.2020 r.

Informacja dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego E. Dembowskiego dla uczniów i rodziców w sprawie kontynuowania kształcenia zdalnego od 15.04 do 26.04 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 11 marca 2020 r. przedłuża się nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. E. Dembowskiego w Gliwicach w formie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 26.04.2020 r.

W związku z powyższym dyrekcja szkoły informuje, że:

  1. nadal obowiązują zasady zdalnego nauczania umieszczone w informacji dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego dla uczniów i rodziców w sprawie wprowadzenia kształcenia zdalnego z dnia 24.03.2020 r.,
  2. nadal obowiązuje plan zajęć kształcenia na odległość wprowadzony w dniu 25.03.2020 r.,
  3. w klasach I i II liceum wprowadza się podstawowe narzędzie pracy z uczniami w postaci Google Classroom oraz Google Meet – w uzasadnionych przypadkach nauczyciele mogą korzystać z dotychczas wypracowanych narzędzi kontaktu z uczniami z zastrzeżeniem, że zajęcia odbywające się zgodnie z planem zajęć kształcenia na odległość powinny być realizowane w formie bezpośredniego kontaktu audio lub audio-wizyjnego,
  4. nauczyciele bibliotekarze wspierają uczniów i nauczycieli w poszukiwaniu i analizie źródeł przydatnych w nauce zdalnej,
  5. pedagog, psycholog i doradca zawodowy na bieżąco wspierają uczniów w trudnym dla nich czasie izolacji.

Plan zajęć zdalnego nauczania od 15 - 26.04.2020

Przedmiotowe Ocenianie - Nauka zdalna