Informacja dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego dla uczniów i rodziców w sprawie wprowadzenia kształcenia zdalnego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 25 marca br. do dnia 10 kwietnia br. nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. E. Dembowskiego w Gliwicach przyjmuje formę zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym:

 1. wprowadza się plan zajęć kształcenia na odległość, uwzględniający potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, równomierne obciążenie uczniów i zróżnicowanie zajęć oraz warunki sprzętowe i życiowe uczniów oraz nauczycieli, będący załącznikiem nr 1 do zarządzenia. W ramach planu zajęć kształcenia na odległość nauczyciele i uczniowie są obowiązkowo w bezpośrednim kontakcie online. Pozostałe zajęcia wynikające z podstawowego planu lekcji, nauczyciel w porozumieniu z uczniami i rodzicami realizuje w innym czasie w określony przez siebie z uczniami sposób. Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia indywidualnego programu nauczania oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mogą odbywać się po uprzednim ustaleniu przez nauczyciela z uczniem i rodzicem możliwości prowadzenia tych zajęć za pomocą kształcenia zdalnego;
 2. ustala się stałą, podstawową formę kontaktu uczeń – nauczyciel – rodzic – dyrektor oraz formę przeprowadzania zajęć na odległość poprzez e-dziennik i wskazane adresy mailowe uczniów (w tym adresy klasowe zbiorcze) i nauczycieli. Dopuszcza się również kontakt telefoniczny w przypadku braku możliwości obsługiwania korespondencji elektronicznej. Nauczyciel może wprowadzić za zgodą dyrektora szkoły, uczniów, uczniów pełnoletnich i rodziców inne dostępne środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielem i uczniem np. komunikatory i aplikacje, w tym umożliwiające kontakt głosowy i wizyjny (skype, zoom, discord), platformy e-learningowe i inne narzędzia umożliwiające edukację na odległość np. Google Classroom, Google Docs;
 3. zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość mogą być realizowane z wykorzystaniem:
  1. materiałów i funkcjonalności platformy edukacyjnej www.epodreczniki.pl,
  2. materiałów dostępnych na stronach internetowych: urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej, jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  4. innych materiałów wskazanych i przygotowanych przez nauczycieli.
   Zajęcia edukacji zdalnej obejmują konieczność podejmowania przez uczniów aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny ucznia;
 4. ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, znajdujących się w statucie szkoły i przedmiotowym ocenianiu każdego przedmiotu z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Wprowadza się ograniczenie form oceniania do niezbędnych, które są umieszczone w aneksie do przedmiotowego oceniania, który stanowi załącznik nr 2 do informacji. W ocenianiu uwzględnia się przede wszystkim zaangażowanie uczniów w proces edukacji na odległość, potwierdzone stałą łącznością z nauczycielem i obecnością podczas zajęć. Udział w zajęciach zgodnie z planem zajęć zdalnych jest obowiązkowy i potwierdzany w ustalony przez nauczyciela sposób (e-mail, udział w zajęciach na platformie itp.). Informacje dla rodziców i uczniów o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach umieszczane są na bieżąco w szkolnym e-dzienniku;
 5. informacje na temat źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie i rodzice mogą korzystać znajdują się na stronie internetowej szkoły;
 6. nauczyciele podejmują działania w celu realizacji podstawy programowej podczas okresu nauczania zdalnego.

W przypadku przedłużenia okresu zdalnego nauczania zostanie wprowadzony ujednolicony sposób nauczania online z wykorzystaniem dostępnych aplikacji.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej proponowanej dla uczniów i rodziców nadal zachęcamy do kontaktu z psychologiem i pedagogiem poprzez e-dziennik, przez pocztę szkolną - ywozniakova@lo1.gliwice.pl aromaniuk@lo1.gliwice.pl oraz poprzez skype.

Plan zajęć zdalnego nauczania od 25.03 - 10.04.2020

Przedmiotowe Ocenianie - Nauka zdalna