Informacja dyrektora w sprawie wprowadzenia kształcenia zdalnego od 26.10 do 08.11.2020 r.

Gliwice, 23.10.2020 r.

Na podstawie § 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że od dnia 26.10.2020 r. do dnia 08.11.2020 r. ogranicza się funkcjonowanie I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach w zakresie:

 1. wprowadza się kształcenie na odległość dla uczniów wszystkich klas od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r.;
 2. zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z obowiązującym szkolnym planem lekcji, planem zastępstw i przyjętym harmonogramem przerw – długa przerwa jest obowiązkowa i trwa 30 minut (od 12.20 do 12.50);
 3. podczas zajęć lekcyjnych zdalnych nauczyciele i uczniowie są obowiązkowo w kontakcie online audio-video za pomocą pakietu narzędzi i usług G Suite (google meet, google classroom) używając domeny szkoły i szkolnych loginów;
 4. nauczyciel uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, może skrócić czas jednej lekcji do 30 minut;
 5. nauczyciel w trakcie zajęć blokowych może ustalać dodatkowe przerwy w lekcjach;
 6. zajęcia rewalidacyjne, zajęcia indywidualnego programu nauczania oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się zdalnie zgodnie z ustalonym planem zajęć;
 7. zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów przebywających w domu przyjmują formę realizacji zadań określonych przez nauczycieli, w tym obejmujących teorię kultury fizycznej i sportu;
 8. ustala się stałą, podstawową formę kontaktu nauczyciel – rodzic – dyrektor poprzez e- dziennik, wskazane adresy mailowe uczniów (w tym adresy klasowe zbiorcze) i adresy mailowe nauczycieli. Nauczyciele wyznaczają bezpośrednio z rodzicami terminy konsultacji online na wniosek rodziców. Dopuszcza się również kontakt telefoniczny w przypadku braku możliwości obsługiwania korespondencji elektronicznej;
 9. zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość mogą być realizowane z wykorzystaniem:
  • materiałów i funkcjonalności platformy edukacyjnej epodreczniki.pl,
  • materiałów dostępnych na stronach internetowych: urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej, jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  • innych materiałów wskazanych i przygotowanych przez nauczycieli oraz wydawnictwa opracowujące podręczniki na podstawie programów nauczania;
 10. ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, znajdujących się w statucie szkoły i przedmiotowym ocenianiu każdego przedmiotu z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Nauczyciel może wprowadzić ograniczenie form oceniania do niezbędnych, które są umieszczone w aneksie do przedmiotowego oceniania. W ocenianiu uwzględnia się przede wszystkim zaangażowanie uczniów w proces edukacji na odległość, potwierdzone stałą łącznością z nauczycielem i obecnością podczas zajęć. Udział w zajęciach zgodnie z planem lekcji jest obowiązkowy i potwierdzany w e-dzienniku. Informacje dla rodziców i uczniów o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego frekwencji i ocenach umieszczane są na bieżąco w szkolnym e-dzienniku;
 11. nauczyciele podejmują działania w celu realizacji podstawy programowej podczas okresu nauczania zdalnego.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej proponowanej dla uczniów i rodziców nadal zachęcamy do kontaktu z psychologiem i pedagogiem poprzez e-dziennik, przez pocztę szkolną - ywozniakova@lo1.gliwice.pl oraz aromaniuk@lo1.gliwice.pl.