REKRUTACJA ELEKTRONICZNA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO I KLASY MYP 2016/17

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ DO GIMNAZJUM - 6 MAJA 2016 r.
(KANDYDACI DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH MUSZĄ ZAREJESTROWAĆ SIĘ
NAJPÓŹNIEJ DO 20 MAJA 2016 r.)
https://nabor.pcss.pl/gliwice
Tryb oraz zasady postępowania kandydatów
uczestniczących w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej
1. Kandydat do klasy pierwszej gimnazjum na podbudowie szkoły podstawowej może
ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół (dowolna liczba oddziałów).
2. Kandydat wprowadza wniosek przez Internet. Wydrukowany i podpisany przez
opiekunów prawnych kandydata wniosek oraz dokumenty składa jedynie w szkole
pierwszego wyboru.
3. Kandydat dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata
warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Zainteresowani kandydaci dołączają do wniosku orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku
kandydatów niepełnosprawnych.
5. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej (lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył, kopię
świadectwa opatrzoną numerem "1") oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach
sprawdzianu (lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył, kopię
zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu opatrzoną numerem "1").
6. Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły (oddziału) kandydat
potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły (oddziału) poprzez dostarczenie
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o szczegółowych wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do gimnazjum.
7. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 6 jest jednoznaczne
z rezygnacją z miejsca w szkole (oddziale) skreśleniem go z listy uczniów.
WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ NA PIERWSZYM PRIORYTECIE!
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.lo1.gliwice.pl/dla-kandydatow/gimnazjum-dwujezyczne/

Gimnazjum