STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków o przyznanie
stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2016 r.
ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA DLA UCZNIÓW

Stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i artystycznych, zamieszkali na terenie miasta Gliwice.

Wniosek o przyznane stypendium może zostać złożony dla ucznia, który uzyskał w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz legitymuje się osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta może wystąpić:
• dyrektor lub nauczyciel szkoły,
• rodzic lub opiekun prawny,
• pełnoletni uczeń.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów od 1 września do 30 września 2016 r.

Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A (I piętro, pokój 119).

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, ocenę z zachowania oraz uzyskanie osiągnięć naukowych lub artystycznych, które zostały szczegółowo określone
w uchwale nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 lipca 2013 r. http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf

Wzór wniosku o przyznanie stypendium do pobrania:
• w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A (I piętro, pok. 119),
• w każdej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) w zakładce „Edukacja”.

Informacje: Wydział Edukacji tel.: 32 338 64 64, 32 338 64 62.