Wymiana z Meppen

Po przerwie spowodowanej pandemią wznawiamy wymianę z naszą szkołą partnerską w Niemczech! Współpraca i przyjaźń z Gymnasium Marianum w Meppen rozpoczęła się 10 lat temu w 2013 roku i adresowana jest do uczniów szczególnie zainteresowanych niemieckim,  którzy realizują rozszerzony program z tego języka i/lub przygotowują się do egzaminu DSD2 (Deutsches Sprachdiplom Stufe 2).

Główne cele i założenia współpracy to: budowanie mostów między naszymi społecznościami, przełamywanie stereotypów, poznawanie specyfiki naszych regionów (Emsland i Śląska), doskonalenie znajomości języka niemieckiego i angielskiego oraz weryfikacja i praktykowanie na żywo, tego czego uczymy się w klasie. Udział w wymianie zakłada również podejmowanie samodzielnych decyzji i naukę odpowiedzialności.

Podczas odwiedzin zarówno w Meppen jak i w Gliwicach mieszkamy u rodzin, co gwarantuje uczniom pełne zanurzenie w życie i kulturę sąsiadów, sprzyja lepszemu poznaniu się i zrozumieniu. Szansę taką stwarza również bogaty program wymiany, dający wgląd
w kulturę, historię i tradycję obu krajów. Pobyt u  rodzin to także okazja do wspólnej zabawy, integracji oraz zasmakowania niemieckich i polskich specjałów.

Wszystkie te działania możliwe są dzięki dofinansowaniu projektu przez PNWM (Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży) oraz przez rodziców uczniów, a także dzięki zaangażowaniu nauczycieli naszej szkoły: Paniom Katarzynie Cieśli-Obermajer, Karinie Barcz, Agnieszce Grzesik, Dorocie Majewskiej, Soni Świtońskiej oraz Panom Adamowi Dziedzicowi i Krzysztofowi Cybulowi.

Nach einer pandemiebedingten Pause nehmen wir den Austausch mit unserer Partnerschule in Deutschland wieder auf! Die zehnjährige Kooperation und Freundschaft mit dem Gymnasium Marianum in Meppen begann im Jahr 2013 und richtet sich an besonders deutschinteressierte SchülerInnen, die ein erweitertes Programm in dieser Sprache absolvieren und/oder sich auf die DSD2-Prüfung (Deutsches Sprachdiplom Stufe 2) vorbereiten.

Zu den Hauptzielen und Annahmen der Zusammenarbeit gehören: Brücken zwischen unseren Gemeinschaften bauen, Klischees brechen, die Besonderheiten unserer Regionen (Emsland und Schlesien) kennenlernen, Deutsch- und Englischkenntnisse verbessern. Dabei können die Jugendlichen auch überprüfen und in der Praxis üben, was sie im Unterricht lernen. Die Teilnahme an dem Austausch bedeutet auch, selbständig Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu lernen.

In Meppen und in Gliwice leben wir bei Familien, was den Schülern ein vollständiges Eintauchen in das Leben und die Kultur ihrer Nachbarn garantiert und ihnen hilft, sich besser kennenzulernen und zu verstehen. Diese Gelegenheit bietet auch ein reichhaltiges Austauschprogramm, das Einblicke in die Kultur, Geschichte und Traditionen beider Länder ermöglicht. Der Aufenthalt bei Familien ist auch eine Chance, gemeinsam Spaß zu haben, sich zu integrieren, deutsche und polnische Spezialitäten zu probieren.

All diese Aktivitäten sind möglich dank der Kofinanzierung des Projekts durch PNWM (Polnisch-Deutsche Jugendzusammenarbeit) und von den Eltern der Schüler. An den Vorbereitungen und an der Durchführung des Austausches  sind die folgenden LehrerInnen unserer Schule beteiligt: Frauen Katarzyna Cieśla-Obermajer, Karina Barcz, Agnieszka Grzesik, Dorota Majewska, Sonia Świtońska und Herren Adam Dziedzic und Krzysztof Cybul.