III edycja projektu stypendialnego “Śląskie. Inwestujemy w talenty”

Ruszyła III edycja projektu stypendialnego "Śląskie. Inwestujemy w talenty". Stypendia w wysokości 500,00 zł miesięcznie udzielane będą przez Zarząd Województwa Śląskiego na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018, tzn. za miesiące od września 2017 roku do czerwca 2018 roku. Stypendium zostanie przyznane 600 uczniom, w szczególności uzdolnionym w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych.

Zgodnie z regulaminem (do pobrania tutaj) ustala się następujące kryteria obowiązkowe:
1) uczęszczanie do klasy gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej);
2) stałe zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego;
3) osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego:
a) w odniesieniu do uczniów klas gimnazjalnych – 100% punktów z matematyki oraz 97,5% punktów z języka obcego nowożytnego;
b) w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 100% punktów z matematyki oraz 97,5% punktów z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
4) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2016/2017) średniej ocen z trzech wybranych przez Wnioskodawcę przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,00;
5) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2016/2017) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,50;
6) niepobieranie innego stypendium przyznanego za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości w skali roku szkolnego przewyższającej dziesięciokrotność kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), tj. 1 180,00 PLN.

Terminy rekrutacji do projektu pojawią się niebawem na stronie projektu.