NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIA “ŚLĄSKIE. INWESTUJEMY W TALENTY”

Od 25 września do 27 października 2017 r. można składać wnioski o stypendia "Śląskie. Inwestujemy w talenty".

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:
a) uczęszczanie do klasy gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
b) zamieszkiwanie w województwie śląskim;
c) uzyskanie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:
w odniesieniu do uczniów klas gimnazjalnych – 100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego;
w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych –100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
d) uzyskanie w roku szkolnym 2016/2017 średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych w wysokości co najmniej 5,00 oraz średniej ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,50;
e) niepobieranie w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości przekraczającej 1 180,00 zł w skali roku szkolnego.

Uczniowie spełniający kryteria obowiązkowe powinni znaleźć wśród nauczycieli opiekuna dydaktycznego, z którym wspólnie przygotuje dokumenty aplikacyjne, tj. wniosek oraz plan rozwoju ucznia.

Uwaga! W przypadku jednakowej liczby punktów na liście rankingowej o przyznaniu stypendium będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://efs-stypendia.slaskie.pl/content/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-w-ramach-projektu-slaskie-inwestujemy-w-talenty---iii-edycja