Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2014 r.

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA DLA UCZNIÓW
Stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz artystycznych zamieszkali na terenie miasta Gliwice.
Wniosek o przyznane stypendium może zostać złożony dla ucznia, który uzyskał w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz legitymuje się osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta może wystąpić:
• dyrektor lub nauczyciel szkoły,
• rodzic lub opiekun prawny,
• pełnoletni uczeń.
Ustalono termin składania wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów od 1 września do 30 września br.
Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pokój 245).
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, ocenę z zachowania oraz uzyskanie osiągnięć naukowych lub artystycznych, które zostały szczegółowo określone w uchwale nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 lipca 2013 r.http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf
Wzór wniosku o przyznanie stypendium do pobrania:
- w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pok. 245),
- w każdej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) w zakładce „Edukacja”.
Informacje: Wydział Edukacji tel. 32-239-12-78, 32-238-54-51.