REKRUTACJA ELEKTRONICZNA KANDYDATÓW DO LICEUM 2016/17

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ DO LICEUM - 6 MAJA 2016 r.
(KANDYDACI DO KLASY PRE-IB MUSZĄ ZAREJESTROWAĆ SIĘ NAJPÓŹNIEJ
DO 20 MAJA 2016r.)
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/
Tryb oraz zasady postępowania kandydatów
uczestniczących w scentralizowanej rekrutacji
elektronicznej
1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie
gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.
2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty
jedynie w szkole pierwszego wyboru.
3. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną przez
dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię świadectwa ukończenia
gimnazjum opatrzoną numerem "1" oraz potwierdzoną przez dyrektora
gimnazjum, które ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego opatrzoną numerem "1".
4. Po ogłoszeniu list kandydatów rodzice ucznia potwierdzają wolę
uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
5. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 5 jest
jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem go z listy
uczniów.
WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ NA PIERWSZYM PRIORYTECIE!
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.lo1.gliwice.pl/dla-kandydatow/liceum/

główne