Aktualny regulamin i harmonogram rekrutacji

Gliwice, 01.06.2020 r.

REGULAMIN REKRUTACJI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DWUJĘZYCZNEGO IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO W GLIWICACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - NOWE TERMINY I ZASADY

PODSTAWY PRAWNE

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) - § 11a oraz 11b ust. 1 i 2.
 2. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 19.05.2020 r.
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) zwana dalej „Ustawą”.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów zwane dalej „Rozporządzeniem”.
 5. Pismo Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

W celu  przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Liceum, Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa jej zadania.

Rekrutacja uczniów odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim.

Liceum oferuje nauczanie w systemie klasowym bądź grupie międzyklasowej. Wyboru klasy bądź grupy międzyklasowej uczniowie dokonują na etapie naboru.

Oddziały IA, IB i IC są dwujęzyczne z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania. Oddziały ID pre-IB/MYP i IE pre-IB/MYP są oddziałami międzynarodowymi, przygotowującymi do Programu Diploma Matury Międzynarodowej, w których w klasie 1 i 2 realizowany jest Middle Years Programme. Program Diploma Matury Międzynarodowej realizowany będzie w klasie 3 i 4 liceum.

We wszystkich klasach język angielski realizowany jest na poziomie dwujęzycznym w wymiarze 6 godzin tygodniowo oraz co najmniej 2 zajęcia edukacyjne są realizowane dwujęzycznie tzn. zajęcia są prowadzone częściowo bądź w całości w języku angielskim, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

Rekrutacja do wszystkich klas obejmuje również pisemny sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego, który może zostać przeprowadzony w formie zdalnej online w związku zaistniałą sytuacją epidemiczną.

Proponuje się nabór do następujących klas pierwszych:

KLASA A – POLITECHNICZNA (32 miejsca) – innowacyjna: przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka.

Drugi język obcy do wyboru: niemiecki/francuski/hiszpański realizowany w zwiększonej liczbie godzin. Przedmioty punktowane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, język angielski, matematyka, fizyka.

KLASY B i C – PRZYRODNICZO-SPOŁECZNE (64 miejsca, 2 x po 32) – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: do wyboru 2 przedmioty z następujących: biologia, chemia, geografia, historia, matematyka i wiedza o społeczeństwie (WOS). Minimalna liczba uczniów w grupie przedmiotowej powinna wynosić 10 osób – w przypadku mniejszej ilości osób w grupie uczeń deklaruje wybór innego przedmiotu.

Drugi język obcy do wyboru: niemiecki/francuski/hiszpański realizowany w zwiększonej liczbie godzin.

Przedmioty punktowane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, język angielski, matematyka i przedmiot z najwyższą oceną z grupy przedmiotów: biologia/chemia/geografia/historia/WOS.

KLASY D i E – międzynarodowe pre-IB/MYP (56 miejsc, 2 x po 28) – innowacyjne z wykładowym językiem angielskim na większości przedmiotów, przygotowujące do Programu Diploma Matury Międzynarodowej, w której realizowany jest dwuletni Middle Years Programme.

Program Diploma Matury Międzynarodowej realizowany będzie w klasie 3 i 4 liceum. Rozszerzony zakres nauczania w klasie pierwszej i drugiej: język angielski; zwiększona liczba godzin matematyki, historii, geografii i informatyki; przedmioty uzupełniające: theory of knowledge (TOK), drama. Przedmioty punktowane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, język angielski, matematyka, drugi język obcy.

Każdy kandydat do klas: IA, IB, IC, ID pre-IB/MYP i IE pre-IB/MYP (niezależnie na jakiej pozycji umieścił daną klasę I LO w Gliwicach we wniosku o przyjęcie) musi przystąpić do pisemnego sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego, który odbędzie się 30 czerwca 2020 r. Sprawdzian ten jest zaliczeniowy. Kandydat do klas IA, IB, IC zdaje sprawdzian w przypadku uzyskania wyniku co najmniej 30% maksymalnej sumy punktów do uzyskania na sprawdzianie. Kandydat do klas ID pre-IB/MYP i IE pre-IB  zdaje sprawdzian w przypadku uzyskania wyniku co najmniej 70% maksymalnej sumy punktów do uzyskania na sprawdzianie. Za sprawdzian nie przyznaje się dodatkowych punktów w rekrutacji. Sprawdzian z języka angielskiego (do klas dwujęzycznych) jest wzajemnie uznawany na mocy porozumienia dyrektorów szkół przez II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego oraz V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga w Gliwicach.  

Tylko kandydaci, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowej zostają zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji, zgodnej z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego. 

Ze sprawdzianu kompetencji zwolnieni są laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów i Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów oraz laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych.

Zakres materiału sprawdzianu kompetencji językowych obejmuje podstawę programową nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej.

TERMINARZ REKRUTACJI

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły    ponadpodstawowej dwujęzycznej – oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego wraz z dokumentami.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 wnioski wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej oraz zaświadczenia potwierdzające zwolnienie ze sprawdzianu kompetencji językowych należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja2020@lo1.gliwice.pldotyczy wszystkich kandydatów, którzy wybrali jakąkolwiek klasę naszej szkoły na dowolnym priorytecie

 

2. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do wszystkich klas. I termin: 30 czerwca 2020 r.godzina oraz   forma sprawdzianu (sprawdzian pisemny przeprowadzony w szkole bądź  przeprowadzony zdalnie online) zostaną podane 23 czerwca 2020 r. po ustaleniu listy wszystkich osób przystępujących do sprawdzianu i aktualnej sytuacji epidemicznej

II termin: 30 lipca 2020 r.dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora szkoły (dotyczy osób, które dostarczą drogą elektroniczną zwolnienie lekarskie bądź informację o kwarantannie przed  I terminem przeprowadzenia sprawdzianu)

 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych – drogą elektroniczną bądź na stronie internetowej szkoły  I termin:

 6 lipca 2020 r. - godzina 12.00

 II termin:

 31 lipca 2020 r. - godzina 12.00

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

 do godz. 15.00 –

 tylko wersja   elektroniczna

 na adres   mailowy:

 rekrutacja2020@lo1.gliwice.pl

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie

o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku

o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

 od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

- wersja elektroniczna na adres mailowy:

 rekrutacja2020@lo1.gliwice.pl

 

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.  do 4 sierpnia 2020 r.
7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

 

 do 11 sierpnia 2020 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i listy kandydatów niezakwalifikowanych na stronie internetowej szkoły

 12 sierpnia  2020 r., godzina 12.00
9. Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału wniosku o przyjęcie, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty

 

 od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r.

 do godz. 15.00

 

10. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00
11. Wystąpienie przez rodzica kandydata do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 22  sierpnia  2020 r.
12. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 3 dni od dnia wystąpienia

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13. Wniesienie przez rodzica kandydata

do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie rodzica kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania

do dyrektora szkoły

 

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW KANDYDATOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH

Maksymalna suma punktów do uzyskania wynosi 200.

Do  Liceum  są  przyjmowani  absolwenci  szkół podstawowych  w  kolejności  wynikającej z osiągniętego wyniku aż do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Język polski. dopuszczający - 2 pkt.
dostateczny - 8 pkt.
dobry - 14 pkt.
bardzo dobry - 17 pkt.
celujący - 18 pkt.
18 punktów
Język angielski. dopuszczający - 2 pkt.
dostateczny - 8 pkt.
dobry - 14 pkt.
bardzo dobry - 17 pkt.
celujący - 18 pkt.
18 punktów
Matematyka. dopuszczający - 2 pkt.
dostateczny - 8 pkt.
dobry - 14 pkt.
bardzo dobry - 17 pkt.
celujący - 18 pkt.
18 punktów
Wybrane zajęcie edukacyjne w zależności od wyboru klasy. dopuszczający - 2 pkt.
dostateczny - 8 pkt.
dobry - 14 pkt.
bardzo dobry - 17 pkt.
celujący - 18 pkt.
18 punktów

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 7 punktów
Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – zgodnie z  wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na trenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz zgodnie z § 6 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. maksymalnie 18 punktów

za wszystkie osiągnięcia

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 3 punkty
Egzamin ósmoklasisty

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu  ósmoklasisty:

 

- język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

 

- matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

 

- język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.

 

 

 

Maksymalnie 35 punktów

 

Maksymalnie 35 punktów

 

Maksymalnie 30 punktów

 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty. Maksymalnie 100 punktów

- zgodnie z § 8 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1737) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej ilości punktów o przyjęciu do I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą decydowały w odpowiedniej kolejności kryteria wymienione w art. 134 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty lub laureaci konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności do I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w § 4.

Niezłożenie przez osobę zakwalifikowaną, rodzica lub opiekuna osoby zakwalifikowanej, oryginału świadectwa i oryginałów innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w liceum i skreśleniem go z listy uczniów.

Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum.

Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację.