NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM “ŚLĄSKIE. INWESTUJEMY W TALENTY – II EDYCJA”

Ruszyła II edycja programu stypendialnego "Śląskie. Inwestujemy w talenty". Kryteria obowiązkowe, jakie uczeń musi spełnić, aby ubiegać się o stypendium to:

a) uczęszczanie do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej;
b) zamieszkiwanie w województwie śląskim;
c) uzyskanie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

- w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych – 100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego (w przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu w roku 2014 wynik powinien wynosić co najmniej 97,5% wszystkich możliwych do uzyskania punktów, tj. 39 pkt);

- w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych –100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

c) uzyskanie w roku szkolnym 2015/2016 średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych, ICT w wysokości co najmniej 5,00 oraz średniej ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,50;

d) niepobieranie w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości przekraczającej 1 180,00 zł w skali roku szkolnego.

Wnioski o stypendia można składać samodzielnie od 15 września do 21 października 2016 r. w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub za pośrednictwem szkoły - wówczas wniosek należy złożyć w sekretariacie najpóźniej 30 września 2016 r.

Więcej informacji na stronie: http://efs-stypendia.slaskie.pl/