Prospective Students

Regulamin rekrutacji do oddziału Matury Międzynarodowej
w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach

  1. Do oddziału z programem Matury Międzynarodowej przyjmowani są uczniowie:
    • na podstawie świadectwa promocyjnego klasy pierwszej pre-IB I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach, którzy osiągnęli minimum ocenę dostateczną z przedmiotów SL (wyjątek stanowi matematyka), oraz dobrą z przedmiotów HL;
    • inni uczniowie na podstawie świadectwa promocyjnego klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego lub powracający z zagranicy mający prawo ubiegania się do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego (którzy osiągnęli minimum ocenę dobrą z przedmiotów SL, oraz bardzo dobrą z przedmiotów HL w klasie 1 liceum lub równoważnej szkoły za granicą).
  2. Warunkiem zakwalifikowania się kandydatów wymienionych w p. 1 a) jest uzyskanie w klasyfikacji rocznej oddziału pre-IB oceny co najmniej dobrej z języka angielskiego.
  3. Kandydaci przyjmowani są na podstawie liczby zdobytych punktów rekrutacyjnych w ramach obowiązującego limitu przyjęć oraz wyniku z testu kompetencji z języka angielskiego (minimum 70%).
  4. Laureaci i finaliści konkursu przedmiotowego z języka angielskiego oraz posiadacze certyfikatów językowych (FCE, CAE, IELTS lub równoważnych) są zwolnieni z testu kompetencji językowych.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek szkolnej komisji rekrutacyjnej Dyrektor Szkoły może zwolnić kandydata z części procedury kwalifikacyjnej. Wówczas liczbę zdobytych punktów przelicza się proporcjonalnie. Zwolnienia mogą dotyczyć kandydatów niepolskojęzycznych oraz kandydatów legitymujących się certyfikatem General Certificate of Secondary Education (GCSE), International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) oraz laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych objętych procedurą egzaminacyjną Matury Międzynarodowej.
  6. Wszystkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ds. Matury Międzynarodowej.