Innowacje pedagogiczne

Klasa politechniczna

Rok szkolny 2010-2011, to pierwszy rok wprowadzenia w naszej szkole innowacji „Klasa politechniczna (oddział ze zwiększoną liczbą godzin matematyki i fizyki)”. Głównym celem jest umożliwienie młodzieży szybszego rozwoju, a jednocześnie sprzyjanie wyrównywaniu szans edukacyjnych młodych gliwiczan w stosunku do osób z innych miast Polski oraz lepszego przygotowania uczniów do studiów wyższych na kierunkach ścisłych i politechnicznych. Ważne było także przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej i łączenia jej z zagadnieniami z innych dziedzin, szczególnie z fizyką.

Cele wprowadzenia innowacji są możliwe do zrealizowania przy zaangażowaniu obu stron: ucznia i nauczyciela. Zasady innowacji opracowali następujący nauczyciele: z matematyki Halina Husak, z fizyki Elżbieta Kwitek, Zbigniew Zwierzyński i Zbigniew Gawron. Uczniowie w kolejnych latach zgłaszali swoje propozycje co do treści, których chcieliby się uczyć. Propozycje te były uwzględniane w następnych latach. Wielu uczniów tej klasy odnosiło sukcesy w konkursach i w Olimpiadzie Matematycznej oraz Olimpiadzie Fizycznej. W ramach zajęć obowiązkowych uczniowie uczestniczyli w wykładach z matematyki na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz z fizyki na wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Klasa matematyczno-przyrodnicza (Natural Science)

W 2014 roku grupa nauczycieli przedmiotów ścisłych podjęła inicjatywę opracowania i wdrożenia innowacji pedagogicznej, której głównym założeniem byłoby nauczanie interdyscyplinarne w obrębie nauk przyrodniczych i matematyki. Istotnym elementem innowacji było wprowadzenie przedmiotu uzupełniającego o nazwie biofizyka i fizyka chemiczna. Jego podstawę stanowił autorski program nauczania, którego głównym założeniem jest integracja fizyki, biologii i chemii. Dzięki staraniom dyrekcji szkoły organ prowadzący przyznał dodatkowe godziny, a organ sprawujący nadzór pedagogiczny od roku szkolnego 2015/2016 wyraził zgodę na realizację innowacji „Zintegrowane nauczanie przedmiotów przyrodniczych i matematyki”, którą w szkole nazywamy klasą matematyczno-przyrodniczą.

Celem innowacji jest zmiana podejścia uczniów do studiowania przedmiotów przyrodniczych nazywanych w kulturze anglosaskiej "science", co lepiej oddaje ducha nauk takich jak: biologia, chemia i fizyka - integrację pomiędzy przedmiotami przyrodniczymi oraz ich ścisły związek z matematyką. Kładziemy nacisk na nauczanie międzyprzedmiotowe np. zagadnienia z mechaniki cieczy łączone są z gospodarką wodną roślin oraz fizjologią układów krążenia zwierząt i człowieka.

Absolwenci tej klasy mogą ubiegać się o przyjęcie na różne kierunki przyrodnicze, medyczne i farmakologiczne uniwersytetów oraz na różne kierunki uniwersytetów technicznych (kierunki politechniczne).

Klasa pre-IB, przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej

W dniu 1 września 2009 roku w naszym liceum zaczęła działać dwujęzyczna klasa licealna z wykładowym językiem angielskim. Program innowacyjnej klasy „pre-IB” przewiduje intensywną naukę języka angielskiego. W pierwszym semestrze nauki stopniowo wprowadza się na lekcjach podstawowych przedmiotów terminologię angielskojęzyczną. W drugim semestrze język angielski jest już obowiązującym językiem wykładowym. W klasie realizowany jest program zgodny z założeniami dydaktycznymi polskiego liceum ogólnokształcącego. Po roku przygotowań, czyli po ukończeniu pierwszej klasy, uczniowie przystępują do właściwego, dwuletniego kursu, kończącego się maturą międzynarodową. Absolwenci gimnazjów i szkół ubiegający się o przyjęcie do klasy „pre-IB”, oprócz standardowego procesu rekrutacyjnego, zdają dodatkowo pisemny sprawdzian kompetencyjny z języka angielskiego.