Dodatkowe informacje związane z rekrutacją do liceum – sprawdzian kompetencji z języka angielskiego

Dyrekcja szkoły informuje, że:

  1. sprawdzian kompetencji z języka angielskiego będzie uznawany w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga w Gliwicach oraz w II Liceum Ogólnokształcącym im. W. Wróblewskiego w Gliwicach;
  2. udział w sprawdzianie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia;
  3. na sprawdzian należy stawić się z legitymacją szkolną lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość i przygotowanym numerem Pesel;
  4. osoby zwolnione ze sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego powinny przedłożyć przed sprawdzianem oryginały zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów lub oryginały certyfikatów językowych zgodnie z § 4 regulaminu rekrutacji – osoby zwolnione otrzymują 100 % sumy punktów przewidzianych w sprawdzianie.