Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych do klasy pre-IB