Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2017/2018

Informujemy, że wszystkie otwierane oddziały od 1 września 2017 roku są dwujęzyczne z językiem angielskim jako wykładowym i mają określony kierunek kształcenia (wiodące przedmioty). We wszystkich klasach język angielski realizowany jest w wymiarze 6 godzin tygodniowo oraz co najmniej 2 przedmioty są realizowane dwujęzycznie tzn. zajęcia są prowadzone częściowo bądź w całości w języku angielskim.

Rekrutacja do wszystkich klas obejmuje również sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego: (pisemny – klasy IA, IB i IC, pisemny i ustny – klasa pre-IB/MYP – sprawdziany odbędą się między 5 – 15 czerwca 2017 r.).

Co to jest   kształcenie  dwujęzyczne?

Nauczanie  dwujęzyczne polega  na tym, że zajęcia z wybranych przedmiotów  tj. biologia, chemia, fizyka, WOS, historia i społeczeństwo, przyroda są prowadzone   częściowo po polsku,  częściowo po angielsku, tak by nasi uczniowie mieli możliwość opanowania języka angielskiego z bogatym słownictwem z różnych dziedzin. Pozwala to na stosowanie języka jako narzędzie w szerokim zakresie na różnych przedmiotach, a w dalszej przyszłości na różnych kierunkach studiów.

Dlaczego warto uczyć się w klasach dwujęzycznych?

 • uczeń ma możliwość realizacji wszystkich  rozszerzeń obowiązujących w szkole,
 • zajęcia prowadzone są przez doskonale wykształconą kadrę pedagogiczną, realizującą program Matury Miedzynarodowej i innowacje pedagogiczne,
 • uczeń ma możliwość opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie (zajęcia w wymiarze 6 godzin tygodniowo).

Składanie podań do naszego liceum ze względu na sprawdzian kompetencji językowych:

od 19 maja do 2 czerwca 2017 r.

Zapraszamy:

 • na Targi Edukacyjne 28 kwietnia br. (hala sportowa ul. Górne Wały w Gliwicach).
 • Dzień Otwarty Szkoły: 18 maja br. (czwartek) – godz. 15 – 19.
 • Festyn Szkolny 2 czerwca br.

Proponujemy następujące kierunki kształcenia w roku szkolnym 2017/2018:

Klasa IA - politechniczna (Engineering).
Innowacja ze zwiększoną liczbą godzin matematyki i fizyki – przedmioty realizowane dwujęzycznie: fizyka i historia i społeczeństwo.

CHARAKTERYSTYKA: W klasie o profilu politechnicznym realizowany jest program matematyki i fizyki, wzbogacony o zagadnienia nierealizowane obecnie w klasach matematyczno-fizycznych.

 • Na lekcjach matematyki wprowadzane są m.in.: indukcja matematyczna, Dwumian Newtona, granica i ciągłość funkcji, pochodna funkcji, całka nieznaczona i oznaczona, krzywe stopnia drugiego, kongruencje.
 • Na lekcjach fizyki dodatkowe zagadnienia to m.in.: siła Coriolisa, hydrodynamika, prawo Poissona, efekt Halla, prawo Biota-Savarta, , składanie drgań równoległych i prostopadłych, równanie falowe, pomiar prędkości dźwięku metodą Quinckego i Kundta, równania Maxwella, wady soczewek, zjawisko Comptona i wiele innych, nie ujętych w podstawie programowej.
 • Dzięki skorelowaniu programów nauczania fizyki i matematyki uczniowie mają możliwość zastosowania bardziej zaawansowanego aparatu matematycznego podczas omawiania zagadnień

i problemów fizycznych. Zwiększona liczba godzin fizyki daje również możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów przez uczniów.

 • W cyklu trzyletnim odbywają się także dodatkowe zajęcia poza czasem lekcji, głównie zajęcia laboratoryjne z fizyki w laboratoriach Politechniki Śląskiej oraz zajęcia z matematyki na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 • Uczniowie realizują drugi język obcy na poziomie rozszerzonym, do wyboru francuski, niemiecki lub hiszpański (z native speaker’em z Hiszpanii). Uczestniczą w wymianach młodzieży z Wielką Brytanią, Francją, Niemcami i Hiszpanią. Mają możliwość zdobycia certyfikatu językowego DELF, DSDII lub DELE.
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 1 klasa 2 klasa 3 klasa
język angielski/poziom dwujęzyczny 6 godzin 6 godzin 6 godzin
język francuski/hiszpański/niemiecki 3 godziny 5 godzin 4 godziny
matematyka 6 godzin 10 godzin 9 godzin
fizyka 2 godziny 7 godzin 6 godzin

Dla zainteresowanych zajęcia dodatkowe: kółko matematyczne, kółko fizyczne.

PUNKTY ZE ŚWIADECTWA Z PRZEDMIOTÓW: język polski, matematyka, fizyka, język angielski

KARIERA: Jeżeli jesteś zainteresowany przedmiotami ścisłymi planujesz w przyszłości studia:

 • uniwersyteckie (nauki ścisłe – matematyka, fizyka, kierunki inżynierskie);
 • politechniczne ( np.: budownictwo, elektromechanika, automatyka i robotyka, informatyka);

KLASA IB - matematyczno-przyrodnicza (Natural Sciences).
Innowacyjna  z przedmiotem uzupełniającym fizyka chemiczna i biofizyka – przedmioty realizowane dwujęzycznie: biologia, chemia, fizyka chemiczna

CHARAKTERYSTYKA:  celem programu klasy matematyczno-przyrodniczej jest położenie nacisku na integrację między przedmiotami przyrodniczymi - biologią, chemią, fizyką i matematyką (nauczanie międzyprzedmiotowe). Istotnym elementem innowacji jest wprowadzenie przedmiotu uzupełniającego o nazwie „fizyka chemiczna i biofizyka”, którego podstawę stanowi program autorski.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 1 klasa 2 klasa 3 klasa
język angielski/poziom dwujęzyczny 6 godzin 6 godzin 6 godzin
biologia 1 godziny 6 godzin 4 godziny
chemia 2 godziny 6 godzin 5 godzin
matematyka 5 godzin 6 godzin 6 godzin
fizyka chemiczna 2 godziny 2 godziny 2 godziny

dodatkowo 1 godzina biologii w klasie I i III (zajęcia dodatkowe) – w sumie 2 godziny biologii w klasie I i 5 godzin biologii w klasie III

PUNKTY ZE ŚWIADECTWA Z PRZEDMIOTÓW: język polski, język angielski, matematyka i biologia, chemia albo fizyka.

KARIERA: Programem klasy "matematyczno-przyrodniczej" wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wyższych uczelni oraz uczniów i ich rodziców. Absolwenci tej klasy będą mogli ubiegać się o przyjęcie na różne kierunki przyrodnicze, medyczne i farmakologiczne uniwersytetów oraz na różne kierunki uniwersytetów technicznych (kierunki politechniczne).

KLASA  C (grupa I) - ekonomiczno – językowa (economical – linguistic)

Uczniowie tej klasy uczestniczą w wykładach organizowanych przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechnikę Śląską. Odnoszą sukcesy w konkursach, na przykład w Konkursie Wiedzy o Górach, Poznaj Polskę, Mapa, Konkursie Wiedzy o Regionie oraz Olimpiadzie

Geograficznej. Realizują drugi język obcy na poziomie rozszerzonym, do wyboru francuski, niemiecki lub hiszpański (z native speaker’em z Hiszpanii). Uczestniczą w wymianach młodzieży z Wielką Brytanią, Francją, Niemcami i Hiszpanią. Mają możliwość zdobycia certyfikatu językowego DELF, DSDII lub DELE.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 1 klasa 2 klasa 3 klasa
język angielski/poziom dwujęzyczny 6 godzin 6 godzin 6 godzin
język francuski/hiszpański/niemiecki 3 godziny 5 godzin 4 godziny
matematyka 4 godzin 6 godzin 6 godzin
geografia 1 godziny 8 godzin 6 godzin

PUNKTY ZE ŚWIADECTWA Z PRZEDMIOTÓW: język polski, język obcy, matematyka, geografia

KARIERA: Absolwenci tej klasy kontynuują naukę na studiach geograficznych, geologicznych, ekonomicznych, politechnicznych (w kraju i zagranicą), filologicznych.

KLASA IC (grupa II) - społeczno – językowa (socio-linguistic)

Młodzież uczęszczająca do tej klasy bierze udział w lekcjach muzealnych, wykładach tematycznych, rozprawach w Sądzie Rejonowym w Gliwicach i spotkaniach z osobami życia politycznego kraju. Uczniowie odnoszą sukcesy w licznych konkursach i Olimpiadach Historycznych, Wiedzy o Społeczeństwie oraz Wiedzy o Prawie i Unii Europejskiej, na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Realizują drugi język obcy na poziomie rozszerzonym, do wyboru francuski, niemiecki lub hiszpański (z native speaker’em z Hiszpanii). Uczestniczą w wymianach młodzieży z Wielką Brytanią, Francją, Niemcami i Hiszpanią. Mają możliwość zdobycia certyfikatu językowego DELF, DSDII lub DELE.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 1 klasa 2 klasa 3 klasa
język angielski/poziom dwujęzyczny 6 godzin 6 godzin 6 godzin
język francuski/hiszpański/niemiecki 3 godziny 5 godzin 4 godziny
historia 2 godziny 7 godzin 5 godzin
WOS 1 godzina 3 godziny 3 godziny
Elementy prawa   1 godzina 1 godzina

PUNKTY ZE ŚWIADECTWA Z PRZEDMIOTÓW: język polski, język angielski, matematyka i historia

KARIERA: Absolwenci tej klasy kontynuują naukę na studiach prawniczych, historycznych, politologicznych, innych społecznych (w kraju i zagranicą), filologicznych.

KLASA D “PRE – IB/MYP” (IB preparatory class)
innowacyjna z wykładowym językiem angielskim

Klasa pierwsza jest identyczna jak inne klasy pierwsze: po spełnieniu warunków określonych w Statucie szkoły, uczniowie przechodzą do klasy drugiej, która jest pierwszym rokiem Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate).

CHARAKTERYSTYKA: W klasie pre – IB/MYP, przypadającej na pierwszą klasę naszego liceum,  realizowany jest  program zgodny z podstawami programowymi polskiego liceum, ale przygotowujący do programu Diploma IB http://www.lo1.gliwice.pl/ib/ zgodnie z założeniami Middle Years Programme IBO. Po roku przygotowań, czyli po pierwszej klasie, uczniowie przystępują do właściwego, dwuletniego programu kończącego się maturą międzynarodową - International Baccalaureate (IB) lub kontynuują program liceum ogólnokształcącego. Lekcje prowadzone w języku angielskim. Nauczyciele z Polski, USA i Hiszpanii.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

I DODATKOWE

1 klasa 2 klasa 3 klasa
język angielski/poziom dwujęzyczny 6 godzin 6 przedmiotów do wyboru –

3 na poziomie rozszerzonym,

3 na poziomie podstawowym,

TOK, CAS, EE

matematyka 6 godzin
TOK (theory of knowledge) 1 godzina
Drama 2 godziny

Dodatkowe, obowiązkowe lekcje z wszystkich przedmiotów maturalnych w kl. pre-IB/MYP dla uczniów wybierających poziom HL

PUNKTY ZE ŚWIADECTWA Z PRZEDMIOTÓW: język polski, język angielski, matematyka, drugi język obcy

KARIERA: Dyplom IB otwiera drogę studiów na wszystkich kierunkach (w zależności od wybranych przedmiotów) na najlepszych uczelniach Polski i świata. Obecnie uczniowie studiują na uniwersytetach w: USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Włoch, Australii i Polski.

ULOTKA INFORMACYJNA 2017/2018